Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Được
Sống một kiếp người - Bình an là được
Hai bánh bốn bánh - Chạy được là đươci
Tiền ít tiền nhiều - Đủ ăn là được
Người xấu người đẹp - dễ coi là được

Người già người trẻ - Miễn khỏe là được
Nhà giàu nhà nghèo - Hòa thuận là được
Ông xã về trễ - Miễn về là được
Bà xã càu nhàu - Thương mình là được


Tiến sĩ cũng được - bán rau cũng được
Tất cả phiền não - Biết xả là được
Kiên trì cố chấp - Biết quên là được
Bạn bè xa gần - nhớ nhau là được

Không phải có tiền - muốn gì cũng được
Tâm tốt việc tốt - Số mệnh đổi được
Ai đúng ai sai - trời biết là được
Tích cực tu thân - kiếp sau cũng được

Thiên địa vạn vật - tùy duyên là được
Có rất nhiều việc - nhìn xa sẽ được
Nói nhiều như vậy - hiểu được là được
Vẫn còn chưa hiểu - xem lại là được